Prawo handlowe i gospodarcze

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych oraz innych podmiotów gospodarczych,
 • organizacja i prowadzenie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, w tym przygotowywanie protokołów i projektów uchwał;
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych, wymaganych prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego;
 • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, jak np. ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie, czy przejmowanie spółek;
 • opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;
 • kompleksowe przeprowadzanie procedury przekształcenia przedsiębiorcy indywidualnego w spółkę prawa handlowego;
 • przygotowywanie dokumentacji i reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • tworzenie złożonych struktur osobowych i kapitałowych: grup kapitałowych, holdingów, konsorcjów;
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek;
 • doradztwo w sprawie koncentracji przedsiębiorców i reprezentacja przed UOKiK w sprawie uzyskania zgody na koncentrację przedsiębiorców;
 • likwidacja spółek prawa handlowego.