SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻ

 

  • kompleksowe doradztwo przedprocesowe (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych,  przygotowywanie sprawy procesowej – zbieranie, zabezpieczanie i ocena dowodów);
  • prowadzenie negocjacji ugodowych, jak i mediacji;

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań:

  • sądowych (cywilnych, gospodarczych i w sprawch o wykroczenia) we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym;
  • egzekucyjnych oraz zabezpieczających;
  • upadłościowych;
  • administracyjnych – przed organami administracji rządowej i samorządowej;
  • przed sądami administracyjnymi , a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • przed sądami polubownym, w w tym w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie.