PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych oraz innych podmiotów gospodarczych,
organizacja i prowadzenie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, w tym przygotowywanie protokołów i projektów uchwał;
opracowywanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych, wymaganych prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego;
pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, jak np. ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie, czy przejmowanie spółek;
opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;
kompleksowe przeprowadzanie procedury przekształcenia przedsiębiorcy indywidualnego w spółkę prawa handlowego;
przygotowywanie dokumentacji i reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
tworzenie złożonych struktur osobowych i kapitałowych: grup kapitałowych, holdingów, konsorcjów;
rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek;
doradztwo w sprawie koncentracji przedsiębiorców i reprezentacja przed UOKiK w sprawie uzyskania zgody na koncentrację przedsiębiorców;
likwidacja spółek prawa handlowego.