PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji;
sporządzanie i doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę;
pomoc prawna w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów na wynalazki, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych;
zgłoszenie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony;
doradztwo z zakresu ochrony praw własności intelektualnej;
prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe;
pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji;
pomoc prawna w zakresie oceny planowanych działań przedsiębiorcy pod kątem przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.